• Meditatie
ds. J. van Walsem

Verbondenheid - meditatieve gedachten rond het thema ’75 jaar Driestar’

‘Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen’ – JESAJA 44 vers 3b

Verbondenheid van gezin, school en kerk is van groot belang. Niet in de zin van ‘eendracht maakt macht’ of van ‘ons soort mensen’, maar in de diepe zin van het Woord.

Nu spreekt dat niet meer vanzelf. Niet omdat mensen nu eenmaal verschillend zijn en ook mogen zijn, maar omdat de geestelijke verbondenheid van huis uit wordt gemist. Het enige waarin we dan verbonden zijn, is het feit dat we de band met God en medemensen hebben verbroken. Jesaja 43 eindigt met het ernstige woord van de HEERE, de God van het verbond, waarin Hij het verbondsvolk overgeeft tot de ban. De verbanning als plaats van diepste eenzaamheid. Teken van de verbroken band, geestelijke losbandigheid.

Genadig verbond

En toch gaat God door. ‘Maar hoor nu.’ Het wonder en de troost van Gods genade is dat de HEERE de verbinding zoekt. In de gezinnen van de gelovigen en hun kinderen, in de kerk als verbondsgemeente met “tweeërlei kinderen des verbonds” en in de school, waar – als het goed is – ouders achter staan die beloofden en verlangen hun kind(eren) te laten onderwijzen in de werkelijkheid van Gods verbond en woorden.

Dat verbond is uiting van de verbondenheid waar de HEERE op uit is. Hij legt in Christus (Die in ballingschap ging) een basis voor de verbinding tussen Zichzelf en zondaren. Zijn Geest is nodig en toegezegd om dat uit te werken en te doen inwilligen.

Geestelijke eenheid

De Geest is het Die vernieuwend en verlevendigend werkt: ‘Ik zal’ en ‘zij zullen’. Dat zet enerzijds afsnijdend een kruis door ‘ik zal’ en ‘wij zullen’. Dat is anderzijds zo bevrijdend als we het met God eens worden, dat we in onszelf geesteloos, als dorstig of als een dor land zijn, en schreeuwend behoefte hebben aan Zijn Geest.

Die Geest is uitgestort met Pinksteren. Mild en overvloedig. Om die Geest mogen we ook bidden voor gezin, school en kerk. Waar Gods Geest echt werkt, komt verbondenheid met en in Jezus Christus. De ‘Star uit Jakob’, zo zingen we met Zacharias’ lofzang.

Goddelijke trouw

Driestar met een vierde Star, Die de Eerste is. Schijnend en schitterend. Verbondenheid door in gezinnen, scholen en kerken veel en van harte ‘Opent uwe mond’ te zingen. In die weg wordt Hij bevindelijk gekend als de God Die getrouw Zijn Woord houdt. Dan komt Hij aan Zijn eer en dat is een zegen.

Ds. J. van Walsem is predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Leerdam.

Terug naar overzicht